Nazwa przedmiotu Krytyka praktycznego rozumu Kanta
Kod
Punkty ECTS
Kierunek/specjalność rok Filozofia ogólna/Życie publiczne/Komunikacja społeczna rok 3-5
Semestr VI-VIII-X
Wstępne wymagania Umiejętność interpretacji tekstów źródłowych, znajomość encyklopedyczna podstawowych teorii etycznych, additionally: advanced English
Prowadzący zajęcia Mgr Piotr Makowski
Typ zajęć Zajęcia fakultatywne - konwersatorium
Opis przedmiotu Zajęcia mają za zadanie przybliżyć studentom jedno z najważniejszych dzieł Kanta, Krytykę praktycznego rozumu - pracę, która po dzień dzisiejszy uznawana jest za jedno ciekawszych osiągnięć racjonalistycznej metaetyki. Zajęcia polegają na analitycznej, krytycznej interpretacji wybranych partii dzieła; wprowadzają w podstawowe problemy metaetyczne, jak: uzasadnianie, problem moralności, metoda krytyczna, autonomia, normatywność, teoria działania, etyczne pojęcia podstawowe (powinność, wola, dobro), zakres przedmiotowy etyki czy problem związku etyki z innymi obszarami refleksji filozoficznej (ontologia, antropologia, teoria racjonalności, filozofia języka). Interpretacja dzieła, ukazując bogactwo możliwości jego odczytań i krytyki, ma również wyczulić uczestników zajęć na wybrane problemy współczesnej teorii etycznej.
Forma zaliczenia Ustne
Literatura:
1. Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa PWN (dowolne wydanie; można korzystać również z tłumaczenia Bornsteina: Kęty, Antyk 2002)
Literatura pomocnicza:
1. Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, opr. R. Ingarden, Warszawa, PWN (wyd. dowolne)
2. Otfried Hoeffe, Immanuel Kant, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa, PWN (wyd. dowolne), rozdz. 9
3. Hans Krämer, Etyka integralna, przeł. M. Poręba, Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski 2004, rozdz. 1-2
4. Rüdiger Bittner, What Reason Demands, transl. Th. Talbot, Cambridge, Cambridge UP 1989, rozdz. V (Google Books).
5. Philippa Foot, Morality as a System of Hypothetical Imperatives, The Philosophical Review, Vol. 81, No. 3. (Jul., 1972), s. 305-316
6. H.J. Paton, The Categorical Imperative. A Study in Kant's Moral Philosophy, London, Hutchinson's University Library