Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do analizy metaetycznej
Kod
Punkty ECTS
Kierunek/specjalność rok Filozofia ogólna/Życie publiczne/Komunikacja społeczna rok 3-5
Semestr VI-VIII-X
Wstępne wymagania Umiejętność interpretacji tekstów źródłowych, znajomość encyklopedyczna podstawowych teorii etycznych, Advanced English
Prowadzący zajęcia Mgr Piotr Makowski
Typ zajęć Zajęcia fakultatywne - konwersatorium
Opis przedmiotu Zajęcia mają za zadanie wprowadzić w podstawową problematykę współczesnej metaetyki analitycznej. Polegają na interpretacji tekstów źródłowych w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych teorii etycznych i na wyszkoleniu elementarnych umiejętności analizy filozoficznej. Dają możliwość doskonalenia zdolności krytycznego myślenia i dostrzegania podstawowych zależności pomiędzy abstrakcyjnymi problemami metaetyki a aktualnymi zagadnieniami natury etycznej.
Forma zaliczenia Ustne
Syllabus:
1 tydzień Zajęcia wprowadzające + prezentacja analitycznego podejścia do problematyki definicji dobra
2 tydzień Definicja terminu „dobry” (na podstawie II rozdziału Ethics Mackie’ego, The Language of Morals Hare’a i artykułu Geach’a)
3 tydzień Problem powinności w etyce (I): definicje obowiązku i powinności (na podstawie artykułu Brandta i XII i XII rozdz. Practical Reasoning Gauthiera)
4 tydzień Problem powinności w etyce (II): powinność moralna i pozamoralna (na podstawie artykułu Brandta i XII i XII rozdz. Practical Reasoning Gauthiera)
5 tydzień Definicja podstawowych terminów etycznych a elementarny sposób rozumienia etyki (na podstawie I i II rozdz. Etyki integratywnej Hansa Krämera)
6 tydzień Filozofia moralności i etyka dóbr – dwa typy etyki (na podstawie I i II rozdz. Etyki integratywnej Hansa Krämera)
7 tydzień Podstawowe stanowiska metaetyczne – problem rozumienia naturalizmu (na podstawie artykułów Rachelsa i Macarthura)
8 tydzień Pojęcie autonomii w etyce (I) – Immanuel Kant (na podstawie Krytyki praktycznego rozumu)
9 tydzień Pojęcie autonomii w etyce (II) - Rüdiger Bittner (na podstawie V rozdz. What Reason Demands)
10 tydzień Moralność a racjonalność (na podstawie artykułu Davida Coppa)
11 tydzień Problem normatywności moralności (na podstawie artykułu Davida Coppa)
12 tydzień Sceptycyzm moralny (na podstawie I rozdziału Ethics Mackie’ego)
13 tydzień Wprowadzenie w problematykę uzasadnienia moralności (na podstawie teorii Kanta, Bittnera i Krämera)
14 tydzień Ustne zaliczenie (znajomość tekstów omawianych na zajęciach, podstawowa umiejętność analitycznego podejścia do problemów metaetycznych)
Literatura: Uwaga - materiały tu dostępne przeznaczone są wyłącznie do celów dydaktycznych! For didactic use only! All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction & lending strictly prohibited.
1. John L. Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong, Harmondsworth, Penguin Books 1985 (rozdz. I i II).
2. Peter T. Geach, Good and Evil, Analysis, Vol. 17 (1956), s. 33-42.
3. Richard M. Hare, The Language of Morals, Oxford – New York, Oxford UP 1952 (rozdz. 6.1 - Oxford Scholarship Online)
4. Richard B. Brandt, The Concepts of Obligation and Duty, Mind, New Series, Vol. 73, No. 291 (Jul., 1964), s. 374-393
5. David P. Gauthier, Practical Reasoning, Oxford, Clarendon Press 1963 (rozdz. XII i XIII).
6. Hans Krämer, Etyka integralna, Nowa Wieś 2004 (s. 7-74).
7. David MacArthur, Naturalizing the Human or Humanizing Nature: Science, Nature and the Supernatural, Erkenntnis, Vol. 61 (2004), s. 29-51
8. James Rachels, Naturalism, w: The Blackwell Guide to Ethical Theory, ed. H. LaFollette, Oxford, Blackwell 2000, s. 74-91
9. Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł J. Gałecki, Warszawa, PWN 1984 (Ks. I rozdz. 1).
10. Rüdiger Bittner, What Reason Demands, transl. Th. Talbot, Cambridge, Cambridge UP 1989 (rozdz. V - Google Books).
11. David Copp, Naturalizm moralny i trzy stopnie normatywności (moje tłum., Etyka 42/2009).
Literatura dodatkowa: Uwaga - materiały tu dostępne przeznaczone są wyłącznie do celów dydaktycznych! For didactic use only! All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction & lending strictly prohibited.
1. G.E.M. Anscombe, Intention, Cambridge, Mass., Harvard UP 1963
2. Ph. Foot, Morality as a System of Hypothetical Imperatives, The Philosophical Review, Vol. 81, No. 3. (Jul., 1972), s. 305-316
3. Ch. Korsgaard, Two Distinctions in Goodness, The Philosophical Review, XCII, No. 2 (Apr. 1983)
4. Ch. Korsgaard, The Sources of Normativity, Oxford, Oxford UP (Google Books)
5. H. Putnam, Ethics without Ontology, Cambridge, Mass., Harvard UP 2004
6. S. Svavarsdóttir, Moral Cognitivism and Motivation, The Philosophical Review, Vol. 108, No. 2 (1999), s. 161-219
Copyright © 2010-2011 by Piotr Makowski